Kosztorysy

GeoTeka

Kosztorys inwestorski jest istotnym opracowaniem, które tworzymy przed rozpoczęciem zamierzenia inwestycyjnego. Określa nam koszty całej inwestycji lub poszczególnych nakładów składników bezpośrednich i pośrednich. Przedstawia zestawienia ilościowo-wartościowe dla poszczególnych etapów robot budowlanych. Jest również podstawą do sporządzania harmonogramów robót budowlanych.

Kto potrzebuje kosztorysu?

Inwestor – poznaje wartość inwestycji, otrzymuje możliwość dokonywania negocjacji cenowych z Wykonawcami. Kosztorys inwestorski służy również inwestorowi jako podstawa wystąpienia o kredyt bankowy, dofinansowanie lub dotację z Unijnych funduszy pomocowych, czyli do zapewnienia środków na realizacje planowanej inwestycji.

Wykonawcy –  przygotowanie pełnej oferty dla Inwestorów, zestawień materiałowych robocizny oraz Sprzętu.

Wykonujemy następujące kosztorysy:

 • ·         inwestorskie,
 • ·         ofertowe,
 • ·         powykonawcze,
 • ·         różnicowe.

Wykonujemy kosztorysy metodą uproszczoną oraz szczegółową. Kosztorysy Wykonujemy dla następujących branż:

 • ·         ogólnobudowlanej
 • ·         sanitarnej oraz hydraulicznej
 • ·         elektrycznej.

Kosztorysy wykonujemy w oparciu o:

 • ·         dokumentacje projektowe wykonawcze zawierające przedmiar robót,
 • ·         dokumentacje projektowe wykonawcze niezawierających przedmiaru robót,
 • ·         dostarczony przedmiar robót w wersji elektronicznej i papierowej,
 • ·         specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • ·         założenia wyjściowe do kosztorysowania,
 • ·         założenia wyjściowe do kosztorysowania, uzgodnienia z Inwestorem, dokonaną wizją lokalną.