„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. Utworzenie przedsiębiorstwa oferującego usługi w zakresie geodezji i kartografii
mająca na celu Utworzenie nowego miejsca pracy (w formie samozatrudnienia) poprzez utworzenie przedsiębiorstwa świadczącego usługi w zakresie geodezji i kartografii,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Przewidywane wyniki operacji: Utworzenie miejsca pracy, Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa